Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy, to miejsce oferujące różnorodne kierunki kształcenia zarówno w liceum i technikum jak też w ramach szkoły branżowej I stopnia, a także kursy dla dorosłych. Jesteśmy dużym, pięknie położonym kompleksem składający się z warsztatów szkolnych, bursy, budynku dawnego Pałacu Kępińskich i otaczającego go parku oraz terenów zielonych w okół szkoły. Nieprzypadkowo od 2006 r. nasz zespół szkół wybrał za patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego, który ostatnią jesień swojego życia spędził w posiadłości Państwa Kępińskich (dziś na terenie szkoły). Zapraszamy do zapoznania się z fascynującą historią szkoły, oraz pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Moszczanicy :)

Józef Piłsudski na miejsce zalecanego przez lekarzy wypoczynku (jak miało się okazać ostatniego) w dniach od 8 września do 3 października 1934 roku wybrał Moszczanicę na podstawie zdjęć różnych miejscowości i dworów. Po przyjeździe nie rozczarował się, wręcz przeciwnie, bardzo chwalił uroki krajobrazu i położenie parku, obiecując właścicielowi, że jeśli powiększy park dla możliwości odbywania dłuższych spacerów, przyjedzie także w roku następnym.


Mimo zaleceń lekarzy, Marszałek prowadził bardzo aktywny tryb życia. Kierował ćwiczeniami aplikacyjnymi dla wyższych oficerów, prowadził gry wojenne, przyjmował członków rządu (m.in. ówczesnego ministra spraw zagranicznych J. Becka), udzielił audiencji arcyksięciu Karolowi Olbrachtowi Habsburgowi z Żywca, gościł M. Fogga i chór Dana, nie mówiąc już o wyższych rangą oficerach W.P.. Szczególne znaczenie, dla obu stron, miało spotkanie za zwycięską załogą challenge-u, kpt.J. Bajanem i sierż. G. Pokrzywką. Marszałek cieszył się każdym międzynarodowym sukcesem Polaków rozsławiającym imię ojczyzny. Dla młodych pilotów było to niezapomniane wrażenie.
  
W natłoku zajęć wagi państwowej, będąc już poważnie chorym, znalazł wszakże ten niezwykły człowiek czas, by złożyć wizytę nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Moszczanicy.


Dla upamiętnienia pobytu Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Moszczanickim dworze została 11 listopada 1935 roku wmurowana tablica pamiątkowa. 


W 1945 roku Pani Zofia Zygmuntowska rozpoczęła pracę nad przygotowaniem zniszczonego obiektu dla szkoły, która we wrześniu rozpoczęła działalność jako Żeńskie Gimnazjum Rolnicze i Jednoroczna Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego.
Ze 144 ha posiadłości ziemianina Władysława Kępińskiego w wyniku reformy rolnej szkole przypadło 96 ha. Zmieniające się treści programowe i formy organizacyjne szkolnictwa w ogóle - w tym także rolniczego - sprawiły, że Żeńskie gimnazjum rolnicze w roku szkolnym 1949/1950 przybrało nazwę Liceum Rolniczego, w 1953 roku przekształcone zostało w czteroletnie Technikum, a w 1958 roku w pięcioletnie Technikum Rolnicze.
  
Od roku 1949 miejsce Zofii Zygmuntowskiej zajął inż. Bolesław Sroka. W 1955 roku - biorąc udział w Krajowym Zjeździe Nauczycieli w Warszawie - zwrócił się do premiera J. Cyrankiewicza z prośbą o poparcie projektu wybudowania szkoły dla Liceum Rolniczego w Moszczanicy. Budowa trwała do 1959.
Wymagania czasu - lat 60-tych, 70- tych i dalej - pod adresem szkoły były coraz większe. Tym wymaganiom czasu starała się sprostać Szkoła rolnicza w Moszczanicy całokształtem swojej pracy, poprzez wszystkie formy: lekcyjne, pozalekcyjne i działalnością w środowisku. W roku 1965 opracowany został kompleksowy plan rozwoju obiektu, zakładający budowę internatu, warsztatów mechanizacji rolnictwa. Trud wcielenia w życie powyższego planu przypadł dyrektorowi mgr inż. Romanowi Jakubowskiemu, kierującemu szkołą w latach 1961 - 1972, oraz jego następcy, zamykającemu 30-lecie i otwierającemu nowy etap szkoły - Dyrektorowi mgr inż. Henrykowi Gajowi.
  
W roku 1970 młodzież wprowadziła się do nowoczesnego i wygodnego internatu na 200 osób. Przystąpiono do budowy boiska sportowego. Dział mechanizacji otrzymał warsztaty, wygodne klasopracownie, garaże i wiatę na maszyny. Rozpoczęto kapitalny remont pałacu. Została tym samym stworzona baza dla Zespołu Szkół Rolniczych, w skład którego wchodziły: Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła rolnicza, Zasadnicza Szkoła ogrodnicza. Funkcję dyrektora w latach 1979 -1982 pełnił dr Z Poniedziałek
Z okazji pierwszego zjazdu absolwentów w 1977 roku szkole nadano imię prof. Teodora Marchlewskiego i przekazano sztandar. Na ten sztandar młodzież pierwszych klas , corocznie składa ślubowanie.
Lata osiemdziesiąte w naszej szkole to kontynuacja "zbioru plonów" - czyli okresu poprzedniego. Odnotowano w tym okresie największe sukcesy w sportach i olimpiadach. W latach 1982 - 1991 funkcję dyrektora pełnił mgr inż. Stanisław Grzegorzek. W 1990 roku otworzono Zasadniczą Szkołę Rolniczą o specjalności - wiejskie gospodarstwo domowe.
  
Od 1992 roku magnesem przyciągającym młodzież do szkoły są konie. Również w tym roku otwarto Policealne Studium Zawodowe o specjalności - rachunkowość i rynek rolny. W latach 1991 - 1994 funkcję dyrektora pełniła mgr inż. Maria Pruszyńska, a w latach 1994 - 2001 mgr inż. Władysław Suchoń. W latach 2002-2017 placówką kieruje mgr inż. Czesław Malinka. Obecnie od 2017 roku Dyrektorem szkoły jest mgr Mirosław Staszkiewicz.