Konsultacje dotyczące Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA

W dniu 7 lutego 2018 r. w Dworku Kępińskich w Moszczanicy odbyły się konsultacje dotyczące realizowanego przez Powiat Żywiecki i Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących projektu pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA”.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Powiatu Żywieckiego, Firmy Creative Tower, Urzędu Miasta Żywca, Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Spółki Beskid Żywiec oraz Śląski Konserwator Zabytków.

Powiat Żywiecki reprezentowali Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Kierownik Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Stanisław Baczyński oraz Dyrektor Wydziału i Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk.

Jak wcześniej informowaliśmy projekt ten jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania degradacji terenów nadbrzeżnych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego na terenie Powiatu Żywieckiego. Ideą przewodnią projektu jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Powiatu.

Zakres projektu obejmuje:

Opracowanie dokumentacji technicznej i przyrodniczej,
Remont budynku „Pod Głową Konia” przeznaczony na „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA”,
Dostawy sprzętu, urządzeń, wyposażenia,
Rewitalizacjaę7,5 ha,
Działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne,
Bioróżnorodność i ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
Całkowity koszt projektu to 3,3 mln. złotych. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”.

Należy przypomnieć, że główne linie tematyczne działalności całorocznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” to Pszczoły, Zioła i rośliny miodne, Ekologia i środowisko, Segregacja Odpadów i Recycling.

Konsultacje są końcowym etapem przygotowywania dokumentacji projektowej w ramach wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony do końca marca 2018 roku.