Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania degradacji terenów nadbrzeżnych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego na terenie Powiatu Żywieckiego. Ideą przewodnią projektu jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Powiatu.
Powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez uruchomienie całorocznego „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, które utworzone zostanie w pochodzącym z 1907 r. budynku „Pod Głową Konia”, znajdującym się w Żywcu, w dzielnicy Moszczanica. Teren objęty projektem to około 7,0 ha gruntów będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących
w Żywcu, która to jest jednostką podległą Starostwu Powiatowemu w Żywcu.
Projekt obejmuje m.in.:
- remont kapitalny i dostosowanie do celów projektowych wspomnianego budynku,
- stworzenie trasy dydaktyczno-edukacyjnej wyposażonej w elementy edukacyjne,
- małą infrastrukturę,
- infrastrukturę dostępową, w tym miejsca parkingowe,
- kompleksowe wyposażenie, niezbędne do realizacji działalności edukacyjnej.
Główne linie tematyczne działalności Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” to Pszczoły, Zioła i rośliny miodne, Ekologia i środowisko, Segregacja Odpadów i Recycling. W ramach swojej działalności Centrum koncentrować się również będzie na innych tematach związanych bezpośrednio i pośrednio z ekologią, ochroną przyrody i bioróżnorodnością (gatunki chronione, niska emisja i OZE, rolnictwo ekologiczne, recycling - drugie życie odpadów). Zastosowane rozwiązania będą miały charakter przede wszystkie edukacyjno-zabawowy oraz będą uczyć szeroko rozumianej ekologii i poszanowania środowiska naturalnego w sposób atrakcyjny, zachęcający do aktywności i wdrażania rozwiązań i pomysłów prezentowanych w Centrum. Oferta Centrum kierowana będzie zarówno do osób młodych (dzieci i młodzieży w wieku szkolnym), jak i dla dorosłych.
Wartość projektu szacowana jest na kwotę 3,3 mln zł brutto. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”. Beneficjentem projektu jest Powiat Żywiecki. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zespół Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących w Żywcu.
Realizacji projektu towarzyszyć będą konsultacje społeczne oraz kampania edukacyjna i informacyjno-promocyjna skierowana do mieszkańców Powiatu Żywieckiego i turystów.